Vráťte sa do školy. Univerzity tretieho veku sú fenomén.

Túžite po ďalších poznatkoch, po opätovnej integrácii do sociálneho života, spoločnosti nových ľudí? Chcete porozumieť novým technológiám, dianiu vo svete v súčasnosti i minulosti? Láka vás možnosť naučiť sa niečo nové, prehĺbiť svoje vedomosti, získať zručnosti, ktoré doposiaľ vo vás driemali? Univerzita tretieho veku je účinné riešenie a zároveň zdroj životného optimizmu. Aké sú hlavné predpoklady pre vzdelávanie v staršom veku? Chuť a záujem. Motivácia vás posunie vpred. Aká je tá vaša?

Pokiaľ sa vám myšlienka na návrat do školských lavíc z akéhokoľvek dôvodu zapáčila, je to znak toho, že by ste viac nemali váhať. Poďte do toho! Je síce normálne, že máte obavy, ale zbytočné. Celý proces učenia je nastavený tak, aby sa vám didakticky prispôsobil. Uvidíte, že učiteľov, vedeckých pracovníkov, odborníkov z praxe či lektorov zo zahraničia si s nadšením vypočujete. V závislosti od výberu študijného odboru alebo kurzu vám môžu prednášať i zaujímavé a významné osobnosti. Urobila tak napríklad herečka Eva Večerová, moderátor Patrik Herman a mnohí ďalší z kultúrneho a mediálneho prostredia.

„Univerzita tretieho veku je zdroj životného optimizmu.“

Edukácia ako záľuba

Rozvojové podnety k učeniu a zanietenosť pre štúdium sa už neodráža v príprave na budúce povolanie. Pramení v záľubách, v tom, čo vás v súčasnosti zaujíma, na čo ste nemali vo svojom produktívnom veku čas, čomu ste sa z dôvodu pracovnej či osobnej vyťaženosti nestihli naplno venovať. Predstavili ste si pri čítaní týchto riadkov konkrétnu oblasť, činnosť, remeslo, ktoré ste vždy chceli skúsiť alebo sa o ňom dozvedieť viac? Odpoveďou na otázku je univerzita!

Umenie, cudzí jazyk, história,technické odbory či spoločenské vedyv tomto prípade ide predovšetkým o záujmové vzdelávanie,hoci na univerzitnej úrovni. Aj preto bude výsledkom vášho učenia radosť.Radosť z nových informácií, z prehĺbenia už nadobudnutých poznatkov, z nadviazania a rozšírenia kontaktov, ktoré môžete v rámci ďalšej vlny vzdelávania získať. Žiadny tlak spoločnosti, zamestnávateľa, ani podriadenie sa „sociálnym istotám“. Iba dobrovoľné a zmysluplné vyplnenie bežných dní s benefitom dobrej duševnej kondície.

„Zanietenosť pre štúdium Pramení v záľubách.“

Vedeli ste, že…?

Svetoví i slovenskí spisovatelia, herci, maliari, ale aj inak profesijne zameraní ľudia v staršom veku sa neprestávajú vzdelávať? Pomáha im to v ďalšej tvorbe, rozvíjaní, v neustálom zlepšovaní sa. Sú ukážkou toho, že učenie človeka obohacuje v rôznych smeroch aj po päťdesiatke. Dokážu pohotovo reagovať na rôzne situácie, kriticky myslieť, zapájať sa do spoločenského diania.

Prečo sa dať na štúdium vo vyššom veku?

Človek je schopný učiť sa a tvoriť v každom veku. To je fakt. Fakt je i to, že miera týchto schopností sa mení. Preto je dôležitým krokom prekonať nedôveru v samého seba, respektíve uvedomiť si, že obavy sú tentoraz zbytočné. Univerzity tretieho veku prispôsobujú metodiku a tempo výučby generačnej skupine starších. Zároveň však rešpektujú potrebu rozvíjať sa, inovovať už získanú gramotnosť.

Pomôžu vám udržať myseľ vo forme, prispejú k lepšej rozhľadenosti, k sebavýchove. V pozitívnom smere dokážu ovplyvniť vaše názory, postoje i správanie. Pri vás to ale nekončí. Činorodým prístupom k životu, získanými vedomosťami či zručnosťami môžete i vy pozitívne ovplyvňovať spôsob myslenia svojho okolia.

„Ako povedala Marian Wright Edelman, americká aktivistka za práva detí: „Vzdelanie slúži na zlepšenie života druhých.“

Hoci je často podceňovanou hodnotou a v hodnotovom rebríčku, žiaľ, nemá ustálené miesto, vzdelanie zostane vždy cnosťou. Jeho význam nie je krátkodobý. Práve naopak. Aj v staršom veku vás dokáže správne nasmerovať, podnietiť k nevšedným aktivitám, a to s bonusom združovania sa s ľuďmi s rovnakými potrebami a záujmami.

Tí, ktorí sa odhodlali, so štúdiom neprestávajú

Zlepšenie kvality života. To je odpoveď na otázku, čo predstavuje lákadlo pre ďalšie a ďalšie štúdium. Absolventi univerzít tretieho veku sa zhodujú v tom, že aj keď rozhodnutie začať opäť študovať bolo pôvodne výzvou, po čase sa stalo príjemnou nutnosťou. Prinieslo efekt prekvapenia zo samého seba, z toho, že motiváciou sa dopracovali k výsledku nielen vedomostnému, ale aj psychologickému.

“ Prvá univerzita tretieho veku bola u nás založená na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1990.“

Čo všetko si pripraviť, ak chceme začať študovať na univerzite tretieho veku?

V prvom rade odhodlanie a úsmev, s nimi to pôjde oveľa ľahšie. Na to, aby ste sa stali súčasťou univerzity tretieho veku, však potrebujete splniť aj určité podmienky. Tie sa môžu v závislosti od konkrétnej vzdelávacej inštitúcie líšiť, no k obvyklým požiadavkám patrí:

  • Ukončené úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou a predloženie kópie maturitného vysvedčenia.
  • Minimálna veková hranica – je rozdielna, no zvyčajne 50+, invalidní dôchodcovia aj skôr.
  • Vyplnenie prihlasovacieho formulára – odoslať ho možno možno aj elektronicky.
  • Uhradený poplatok, resp. zápisné – jeho výšku si stanovuje každá univerzita samostatne. Iný je pre dôchodcov a iný pre pracujúcich, no pohybuje sa od 30 do 50 eur za akademický rok.

Absolvovať prijímacie skúšky tentoraz nemusíte. Poslucháči sú prijímaní na základe poradia. Táto stresová situácia tak pre vzdelávanie vo vyššom veku odpadá. Treba však pripomenúť, že univerzity tretieho veku neposkytujú ucelené vysokoškolské vzdelanie,hoci úroveň odovzdávaných informácií vysokoškolská je. Ide o neprofesijné štúdium, ktorým sa nezvyšuje odborná kvalifikácia. Osvedčenie o absolutóriu univerzity vás však neminie, rovnako ako promócie.

Aké odbory sú k dispozícii?

Prvá univerzita tretieho veku bola u nás založená na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1990. Odvtedy sa počet vzdelávacích inštitúcií pre starších mnohonásobne zvýšil – v súčasnosti ich funguje viac ako 15. Zoznam si môžete pozrieť na webovej stránke Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku.

Študijné odbory (aj kurzy) ponúkajú jednotlivé univerzity v závislosti od svojho zamerania. Spomenieme len niektoré: Environmentálna výchova, Medzinárodný cestovný ruch, Nikdy nie je neskoro na angličtinu, Počítačová gramotnosť, Senior marketing, Kultúrne dejiny Slovenska, Všeobecná medicína, Psychológia pre všedný deň, Praktické záhradníctvo, Digitálna fotografia, Skvosty architektúry, Umenie v každodennom živote, Stredoeurópska kinematografia a pod.

Koľko trvá štúdium?

Niektoré univerzity tretieho veku vytvorili jednoročné a dvojročné vzdelávacie programy, no ponuka zahŕňa predovšetkým trojročné štúdium. Prvý ročník je zvyčajne pre všetky študijné odbory spoločný a prebiehajú v ňom úvodné prednášky z rôznych záujmových oblastí. Práve počas prvých dvoch semestrov sa dá vybraný odbor kombinovať aj s ďalšími voľnočasovými typmi vzdelávacích programov a pohybovými aktivitami.

TIP: Pokiaľ sa seniorského vzdelávania nemôžete osobne zúčastniť (či už kvôli vzdialenosti, zo zdravotných dôvodov a pod.), no máte oň záujem, existuje alternatíva v podobe virtuálnych univerzít tretieho veku. Výučba má prvky dištančného vzdelávania a e-learningu, využíva multimediálne materiály. Prostredníctvom komunikačných technológií (počítač, notebook, tablet a pod.) sledujete virtuálne prednášky (v podstate na akomkoľvek mieste s pripojením na internet), neprichádzate ani o možnosť testovania či položenia otázok lektorovi. U nás je príkladom VU3V Technická univerzita vo Zvolene.

Skúsili by ste to?

Láka vás štúdium na univerzite tretieho veku? Aký odbor by ste si vybrali? Viete si predstaviť, že by ste svoju seminárnu prácu konzultovali so svojím dospelým vnukom? Alebo sa dokonca objavili na tej istej škole ako on? Nepatríte náhodou medzi tých, ktorí už takúto univerzitu absolvovali? Dajte nám vedieť o svojich plánoch, pocitoch a zážitkoch.

Podobné články

Pridať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here